Družbena odgovornost – obveznost človeštva, da uresničuje skupne cilje družbe.

Družbena odgovornost podjetij je koncept, po katerem podjetja v svoje poslovno delovanje in svoje odnose z zainteresiranimi udeleženci prostovoljno vključujejo družbeno in okoljsko skrb.

K družbeno odgovornemu ravnanju sodijo med drugim vprašanja varnosti in različnosti na delovnem mestu, inovativno upravljanje zdravja zaposlenih, izobraževanje in vseživljensko učenje. S temi aktivnostmi naše podjetje izboljšuje delovne razmere za zaposlene, povečuje njihovo zadovoljstvo, omogoča nove poslovne priložnosti in dolgoročno pozitivno vpliva na uspešnost podjetja s hkratnim pozitivnim vplivom na družbo kot celoto.

Zavedamo se, da družbeno odgovorno ravnanje ni le ”strošek”, temveč ”investicija” in pogoj za uspešnost podjetja v prihodnosti.

Okoljska odgovornost – ekološka zavest, ki odraža predanost in odgovornost do okolja.

Okoljska odgovornost predstavlja sestavni del dolgoročne strategije našega podjetja.Razvijamo in izvajamo poslovne procese, s katerimi varujemo okolje in ohranjamo naravne vire povsod, kjer smo prisotni. Vplive, ki pri tem nastajajo, pa zmanjšujemo.

Načrtno spremljamo rabo virov in energije. Z zastavljanjem in doseganjem okolju prijaznih ciljev, uravnoteženih s specifičnimi potrebami poslovanja in razvoja podjetja smo usmerjeni k nenehnemu izboljševanju učinkovitosti in večanju okoljske zaščite. Naše storitve prilagajamo svetovnim smernicam okoljskega razvoja. Zavezani smo k spremljanju in izpolnjevanju vseh slovenskih ter evropskih zakonodajnih zahtev na tem področju.

V skrb za trajnostni razvoj aktivno vključujemo vse zaposlene, dobavitelje, zunanje izvajalce in poslovne partnerje. Znanje in kulturo družbene odgovornosti med zaposlenimi razvijamo z izobraževalnimi programi. Naše cilje in delovanje projeciramo na vse ravni podjetja ter vsem zainteresiranim skupinam. Sprejemamo njihove pobude in vprašanja ter se nanje konstruktivno odzivamo. Možnosti za odgovorno ravnanje z okoljem pa ponujamo tudi svojim uporabnikom.

Partnersko povezovanje ali v slogi je moč – premišljen koncept skupnega nastopa na trgu

Partnersko povezovanje odpira dodatne dimenzije poslovanja in povečuje konkurenčnost, dopolnjuje ponudbo, omogoča razvoj novih izdelkov in storitev, ter povečuje promocijo in trženje.

Prednost povezovanja je tudi v skupnem razvoju izdelkov, storitev, tržnih poti in komunikacije. Naše podjetje stremi k pozitivnim povezavam, z namenom večjega obsega prodaje, doseganju višjih cen in predvsem višje kvalitete. Osnovni namen partnerstva naj bi bil dvig moči podjetja in zavedanje blagovne znamke, njene vrednosti in dolgoročnosti.

Težimo k kvalitetnim partnerstvom, iz katerih profitirajo vsa vpletena podjetja in lahko govorimo o win-win scenariju. Odločitve za sodelovanje smo uresničili že v večih primerih uspešno, kar nam potrjuje, da je smiselno vlagati v partnersko sodelovanje in to delo razvijati še naprej.