gorazd No Comments

Vrste računovodstev

Katere vrste računovodstev poznamo

V podjetju je prisotna velika količina podatkov in informacij, ki nastanejo na podlagi podatkov iz poslovanja. Večina teh podatkov in informacij je zelo pomembnih predvsem za vodstvo podjetja, ki mora sprejeti odločitve glede poslovanja podjetja. Razkritje nekaterih od teh podatkov in informacij bi bilo zelo dobrodošlo za konkurenco na trgu, zato je potrebno vedeti, kateri podatki in katere informacije so za javnost in katere ne, ter katere informacije je potrebno objaviti na podlagi zakonodaje. Zaradi tega se računovodstvo v podjetju deli na finančno in stroškovno računovodstvo; katero od teh obdeluje podatke za notranje uporabnike in katero za zunanje, pa se boste seznanili v nadaljevanju.

Finančno računovodstvo

Finančno računovodstvo je del celotnega računovodstva v vsaki organizaciji, pa naj bo podjetje, zavod ali del državnih organov. Je temeljna informacijska dejavnost v
organizaciji. Obsega sistemsko celoto računovodskega informiranja na podlagi knjigovodstva, računovodskega predračunavanja, računovodskega nadziranja in računovodskega analiziranja sredstev, obveznosti do njihovih virov, prihodkov, stroškov in odhodkov.

Finančno računovodstvo, ki podrobneje spremlja in presoja razmerja navzven: nabavljanje prvin poslovnega procesa in prodajanja poslovnih učinkov, pridobivanje in vračanje denarnih sredstev ter vzpostavljanje in razpuščanje finančnih naložb, ne spušča pa se v podrobnosti pri notranjem poslovanju, ampak jih zgolj povzema. Te informacije so prvenstveno namenjene za potrebe lastnikov, investitorjev in države, potrebuje pa jih tudi poslovodstvo. Oblike in vsebine izkazov so določene z državnimi predpisi in standardi.

Finančno računovodstvo se ukvarja predvsem z evidentiranjem poslovnih dogodkov, povezanih z:

  • nabavljanjem prvin poslovnega procesa (delovnih sredstev, predmetov dela, storitvami in zaposlenci),
  • razpečevanjem poslovnih učinkov (blaga in storitev),
  • vračanjem denarnih sredstev,
  • vzpostavljanjem finančnih naložb in
  • razpuščanjem finančnih naložb.

V finančno računovodstvo spadajo glavno oziroma sintetično računovodstvo, ki je usmerjeno predvsem v izdelovanje računovodskih izkazov (bilanc stanja, izkazov prihodkov in odhodkov, izkazov denarnih tokov) in analitična oziroma področna računovodstva (na primer denarnih sredstev, terjatev do kupcev, obveznosti do dobaviteljev, zalog materiala, posameznih osnovnih sredstev in drugega). V vseh teh primerih pa imamo opraviti še z računovodskim predračunavanjem,
računovodskim nadziranjem in računovodskim analiziranjem omenjenih gospodarskih kategorij.

Današnje finančno računovodstvo je skoraj povsod že podprto s sodobno računalniško opremo in ustreznimi računalniškimi računovodskimi programi, ki omogočajo takšen ustroj finančnega računovodstva, da je enkraten vnos vhodnega podatka uporaben za vse nadaljnje namene. S tem se omogoči izpolnjevanje enega temeljnih računovodskih načel, načela gospodarnosti v računovodstvu.

Stroškovno računovodstvo

Stroškovno računovodstvo spremlja in presoja notranje poslovanje: porabo poslovnih prvin, stroške, obračunavanje poslovnih učinkov, obračunavanje med organizacijskimi enotami. Te informacije so namenjene za potrebe notranjih uporabnikov, ko se odločajo o notranjih razmerjih v poslovnem procesu. Običajno vsebine in oblike niso predpisane, vendar tudi tu veljajo določena pravila, metode, ki jih je postavila računovodska stroka ali pa državni organi.

Stroškovno oz. notranje, obratno računovodstvo je analitične narave in je povezano s poslovanjem znotraj samega poslovnega sistema. Stroškovno računovodstvo spremlja in proučuje:

  • prvine poslovnega procesa od trenutka, ko so že na voljo, čeprav še ne povzročajo stroškov,stroške in poslovne učinke in
  • poslovni izid za posamezne dele poslovnega sistema.

Tako stroškovno računovodstvo podrobneje spremlja in proučuje prvine in stroške poslovnega sistema (npr. osnovna sredstva, material, plače, storitve drugih, stroške po mestih nastanka itd.) ter poslovni izid posameznih organizacijskih enot v poslovnem sistemu, če so organizirane kot poslovnoizidne enote.

Ko podjetje opravlja storitve ali proizvaja izdelke, se prvine (delovna sila, material in delovna sredstva) poslovnega procesa potrošijo in ko te potroške ovrednotimo, dobimo stroške. Stroški so cenovno izraženi potroški delovnih sredstev, predmetov dela, delovne sile in storitev drugih. Stroškovno računovodstvo pripravlja in daje podatke za pripravo računovodskih poročil finančnega in poslovodnega računovodstva. Poročila, ki jih ti dve računovodstvi pripravljata, pa imajo različne namene.

Stroškovno računovodstvo je bilo na začetku usmerjeno k obračunavanju dejansko nastalih stroškov, torej stroškov, ki so bili povzročeni v preteklem obdobju. Drugi računovodski sistemi (z ocenjenimi in standardnimi stroški) so le dopolnjevali obračune po dejanskih stroških. Uporabljali so se le za nadomeščanje nekaterih dejanskih stroškov, je pa že to občasno nadomeščanje omogočalo hitrejše in boljše nadziranje stroškov poslovanja. Na drugi stopnji razvoja pa se je stroškovno računovodstvo začelo ukvarjati s prihodnjim poslovanjem. Stroškovno računovodstvo je danes usmerjeno v računovodsko predračunavanje z uporabo ocenjenih ali standardnih prvin, potroškov, stroškov, učinkov in izidov, k izdelavi predračunov prvin, stroškov, učinkov in izidov ter k hitremu, z računalniki spremljanemu uresničevanju predračunskih prvin poslovanja. Naloga razvitega stroškovnega računovodstva je oskrbovati poslovodne ravni s predračunskimi in obračunskimi računovodskimi poročili, ki
pomenijo orodje za usmerjanje notranjih poslovnih procesov in stanj. Številne nove metode spremljanja stroškov so se v svetu razvile šele v zadnjem desetletju. Sodobna poslovna miselnost je tesno povezana z novimi gledanji na vlogo stroškovnega računovodstva. Zato nenehno širi svojo vlogo in v tej zvezi razvija nove metodološke rešitve ter izpopolnjuje vrste in obseg svojih poročil. Od njega se ne pričakuje zgolj spremljanje potroškov in stroškov v osnovnih, stranskih, pomožnih in splošnih (neproizvodnih) dejavnostih, marveč je informacijska služba za usmerjanje in za usklajevanje vseh poslovnih procesov. Odločevalne ravni se ne zadovoljijo s tako imenovanimi obračunskimi poročili o stroških po vrstah, mestih in nosilcih, marveč želijo, da jih oskrbuje z novimi znanji ob pravem času in na pravem mestu.

Upravljalno (poslovodno) računovodstvo

V literaturi in še manj v praksi ni enotnega mnenja o tem, kaj je poslovodno računovodstvo. Nekateri menijo, da je poslovodno računovodstvo stroškovno računovodstvo, drugi pa, da sodijo naloge, ki jih sicer opravlja poslovodno računovodstvo, v posebno službo za kontroling. Tako za upravljalno računovodstvo obstaja več opredelitev, ki se bolj ali manj razlikujejo.

Poslovodno računovodstvo je del računovodstva, ki pripravlja informacije za odločanje. Zato je poslovodno računovodstvo usmerjeno k oblikovanju računovodskih informacij za poslovodne odločitve. Glede na to, da je odločanje usmerjeno v prihodnost, postaja čedalje pomembnejše računovodsko načrtovanje s svojimi predračuni.
Zelo pa je pomembno razlikovanje med finančnim in upravljalnim računovodstvom, saj so računovodske informacije, ki jih pripravlja finančno računovodstvo, izražene v denarnih enotah in so namenjene običajno zunanjim uporabnikom ter predpisane z zakonom in Slovenskimi računovodskimi standardi, informacije poslovodnega računovodstva pa so izražene tudi v naturalnih enotah in so namenjeni reševanju problemov v podjetju, njihova oblika pa ni predpisana.

Vir: Učbenik: Računovodstvo in finančno poslovanje, avtor mag. Mitja Lončar – http://www.leila.si/