gorazd No Comments

Obračun plač in drugih osebnih dohodkov

Komu je namenjena storitev obračun plač?

V računovodstvu Vitago za naše stranke opravljamo t.im. outsourcing ali zunanje izvajanje obračuna plač. Storitev obračun plač je primerna in hkrati stroškovno ugodna za podjetja vseh velikosti. Za storitve zunanjega obračuna plač se odločajo tista podjetja, ki želijo prihraniti pri stroških ki so stalni, predvidljivi in jih je moč izračunati.

Kaj pridobim s storitvijo obračuna plač?

Prednosti zunanjega izvajanja obračuna plač se pokažejo v zmanjšanju administrativnih opravil, zadostitvi zakonskih predpisov in stroškovni ugodnosti za naročnika. Pri naših storitvah obračunavanja in izplačevanja plač se pokaže prednost predvsem v svetovanju, ki ga izvajamo ob sami storitvi, saj vam med sodelovanjem svetujemo, pomagamo najti najboljšo rešitev v zvezi z izplačili in vas obveščamo o novostih na področju delovne zakonodaje.

Kaj obsegajo storitve obračuna plač?

Podjetje Računovodstvo Vitago kot zunanji izvajalec ponuja storitve popolnega obračuna plač in drugih dohodkov iz zaposlitve ter dohodkov iz drugih pogodbenih razmerij. Z zunanjim izvajanjem obračuna plač in drugih dohodkov se ukvarjamo že od samega začetka poslovanja.

V sklopu storitve zunanjega izvajanja obračuna plač naročnikom:

 • Izvedemo obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve ter dohodkov iz drugih delovnih razmerij,
 • Izdelamo vse potrebne izpise za nakazila ter mesečne in letne obrazce o izplačanih višinah plač in drugih izplačil za sporočanje zunanjim institucijam (DURS, AJPES, ZZZS, ZPIZ,…),
 • Pripravimo temeljnice za samodejno knjiženje v glavno knjigo,
 • Po dogovoru izdelamo dodatne izpise v dogovorjeni obliki,
 • Posredujemo izpise in prenosne datoteke, praviloma v elektronski obliki, na dogovorjene naslove.

Prednosti zunanjega obračuna plač

Glavne prednosti, ki jih pridobite z zunanjim obračunom plač so:

 • nižji stroški obračuna plač,
 • nižji stroški administracije,
 • fiksna cena na obračun,
 • posodobljeni podatki o plačah,
 • maksimalna varnost in tajnost vaših podatkov,
 • skladnost z zakonodajo.

Kaj lahko mi storimo za vas?

Pokličite nas na telefon 03 56 68 634, pišite na info@vitago.si ali izpolnite spletno povpraševanje. Skupaj bomo pregledali obseg vašega poslovanja, vaše želje in potrebe, ter vam sestavili ponudbo za storitve zunanjega obračuna plač po vaši meri.

Naše zaveze pri storitvi obračuna plač

Pri izvajanju storitev zunanjega obračuna plač, se držimo naslednjih načel:

 • maksimalno prilagajanje naročnikovim potrebam in željam,
 • ureditev logistike z naročnikom na način, da ima le-ta kar najmanj dela v zvezi z obračunom plač,
 • dolgoročno znižujemo stroške storitev obračuna za naročnika,
 • zagotavljamo absolutno varovanje osebnih podatkov,
 • svetujemo, obveščamo in opozarjamo naročnika v zvezi s spremembami predpisov in zakonodaje na področju obračuna plač.

Letak storitve obračuna plač

Storitve-obracun-plac-Vitago

S klikom na ikono Storitve obračuna plač si lahko prenesete našo predstavitveno brošuro.

Pokličite nas ali zahtevajte konkretno ponudbo

Telefon-Racunovodstvo-Vitago Zelim-ponudbo
gorazd No Comments

Kako urediti poslovno dokumentacijo za dostavo v računovodski servis?

Kako naj bo urejena poslovna dokumentacija za dostavo v računovodstvo oz. računovodski servis?

Računovodstvo predstavlja pomemben člen pri poslovanju in posledično uspehu podjetnika. Zato je izredno pomembno, da je odnos med računovodjo in podjetnikom korekten in komunikacija učinkovita, saj se le tako lahko izkoristijo vse prednosti učinkovitega računovodstva. Tako kot so računovodski servisi zavezani k kvalitetnemu opravljanju storitev, tako je pomembna tudi urejenost samega podjetnika in njegovega poslovanja. K urejenosti poslovanja spada tudi urejenost knjigovodskih listin, ki jih podjetniki dostavljajo računovodskemu servisu. Danes bomo torej govorili o organiziranosti poslovanja in pomenu zavedanja podjetnika o pravilni urejenosti knjigovodskih listin in poslovne dokumentacije.

RačunovodstvoV našem računovodskem servisu opažamo, da je večina podjetnikov preobremenjena, saj opravljajo skoraj vse funkcije, ki jih vodenje podjetja zahteva. Na eni strani so omejeni s časom in na drugi strani s sredstvi. Vsak direktor (ali samostojni podjetnik) tako opravlja več funkcij, od organizacijskih, kadrovskih, nabavnih, prodajnih, do administrativnih in konec koncev tudi računovodskih. Vsa ta količina dela pa zahteva ogromno časa in če je podjetnik preobremenjen, so nekatera dela opravljena polovično, če ne celo odrinjena na kasnejši čas.

Izbira računovodskega partnerjaPreobremenjenost podjetnika se kaže zagotovo tudi pri poslovni dokumentaciji, ki jo dostavijo v računovodski servis. Podjetniku so ”papirji” že tako in tako v breme, kaj šele, da bi jim posvetil več pozornosti, kot je nujno potrebno. Vendar je urejena dokumentacija ključ do hitrih in ažurnih računovodskih informacij, ki jih podjetnik še kako potrebuje pri poslovnem odločanju. Nekaterim se zdi, da jim bo urejanje dokumentacije vzelo preveč tako dragocenega časa in njej ne posvečajo pozornosti, ki si jo zasluži. Vendar se s primerno organizacijo in ustreznim sistemom čas urejanja dokumentacije zmanjša, ob tem pa se poveča informiranost podjetnika o posledicah njegovih poslovnih odločitev. V Računovodstvu, računovodskem servisu Vitago precej časa namenimo izobraževanju podjetnikov o rokovanju z dokumentacijo, saj je ta temelj za hitro obdelavo, ki pa je naprej osnova za analize preteklih in načrtovanje bodočih poslovnih odločitev.

V nadaljevanju vam ponujamo kratke opise nekaterih poslovnih dokumentov in njihov namen ter vlogo v poslovanju podjetja.

Izpiski transakcijskega računa

Bančni izpisek je dokument, ki prikazuje promet in stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu podjetja. V računovodstvu se izpiski knjižijo po zaporednih številkah in kronološkem zaporedu. Preko izpiskov se zapirajo terjatve in obveznosti podjetja.

Odgovornost podjetnika za dostavo v računovodski servis:
Izpiski transakcijskega računa naj bodo urejeni po zaporednih številkah. Izpiskom pa morajo biti priložene pripadajoče specificirane kompenzacije ter druge razčlenitve prometa z ustreznimi specifikacijami ter morebitnimi pojasnili.

Izdani računi – izdane fakture

Izdani računi so knjigovodske listine, ki izkazujejo prihodke iz poslovanja. Na podlagi izdanega računa v knjigovodstvu nastane terjatev do kupca, obveznost za davek na dodano vrednost – DDV (v kolikor je podjetje zavezanec za DDV) ter prihodek od prodaje proizvodov ali storitev.

Odgovornost podjetnika za dostavo v računovodski servis:
Izdani računi naj bodo razvrščeni po zaporednih številkah in opremljeni z ustreznimi carinskimi ali drugimi dokumenti.

Uporabno:

Prejeti računi – došle fakture

Ravno nasprotno od izdanih računov, nam prejeti računi ali došle fakture predstavljajo osnovo za stroške in s tem odhodke podjetja. Prav tako v knjigovodstvu povzročijo obveznost do dobaviteljev, ter terjatve iz naslova davka na dodano vrednost (DDV).

Odgovornost podjetnika za dostavo v računovodski servis:
Prejeti računi naj bodo urejeni po datumu prejema in likvidacijski številki ter s strani naročnika potrjeni (likvidirani) za knjiženje v poslovne knjige, s priloženimi carinskimi listinami in prevzemnicami blaga. Prejeti računi za osnovna sredstva morajo imeti oznako, da gre za nabavo osnovnih sredstev ter najmanj še podatke o predvideni dobi koristnosti sredstva, o datumu razpoložljivosti za uporabo).

Blagajniški dnevnik

V kolikor podjetje upravlja z gotovino, torej prodaja svoje izdelke ali storitve neposredno fizičnim kupcem, izstavlja za to račune. Koncem delovnega dne mora tako podjetnik blagajno zaključiti in narediti blagajniški dnevnik. Blagajniški dnevnik predstavlja knjigovodsko listino za vodenje blagajne v podjetju in je sestavljen in blagajniškega prejemka in blagajniškega izdatka.

Odgovornost podjetnika za dostavo v računovodski servis:
Blagajniški dnevnik naj bo urejen po datumu in zaporednih številkah ter  opremljen z ustreznimi oštevilčenimi prejemki in izdatki ter drugimi prilogami (likvidiranimi prejetimi računi, obračuni potnih stroškov in podobno).

Uporabno:

Potni nalogi in kilometrina

Potni nalogi so računovodske listine, ki dokazujejo obstoj službenih potovanj delavcev in služijo povračilu davčno priznanih stroškov, ki so jih pri oziroma v zvezi s službenim potovanjem utrpeli. Temeljni stroški so dnevnice (povračilo stroškov za prehrano) in prevozni stroški (kilometrina, cestnina, parkirnina, …). Obračunajo pa se lahko tudi drugi stroški, ki so nastali zaradi izvršitve naloge službenega potovanja.

Odgovornost podjetnika za dostavo v računovodski servis:
Potni nalogi morajo vsebovati naslednje podatke:

 • številko in datum potnega naloga,
 • delovno mesto, na katerega je razporejen zaposleni,
 • prebivališče zaposlenega,
 • naloga – če gre npr. za poslovni obisk, je pomembna tudi navedba poslovnih strank, ki se obiščejo,
 • točno relacijo poti ,
 • datum in ura prihoda in odhoda,
 • ali je bil izplačan predujem ali ne,
 • navedba, ali gre za uporabo privatnega ali službenega vozila z navedeno registrsko številko službenega vozila,
 • podpis odredbodajalca na nalogu za službeno potovanje ter na obračunu potnih stroškov,
 • podpis predlagatelja na obračunu potnih stroškov,
 • podatek, ali je obračunana dnevnica ali ne in njena višina,
 • začetno in končno stanje števca v službenih vozilih se mora voditi na potnih nalogih ali posebni evidenci,
 • število prevoženih kilometrov s točno navedbo krajev,
 • na obračunu potnih stroškov je potrebno našteti dokumente (lahko tudi s številkami) s katerimi se dokazuje, da je bilo službeno potovanje dejansko opravljeno,
 • odtisniti žig firme.

Uporabno:

Plače in podatki za obračun plač

Plača je znesek denarja, ki ga delodajalec plača  delavcu za opravljeno (navadno) mesečno delo. Plače ureja zakon, pomembna pa je tudi konvencija MOD št. 131 o minimalnih dohodkih. Strošek plače za delodajalca predstavlja bruto ali kosmata plača, vendar od nje delavcu samodejno odtegnejo del plače za določene davke in prispevke, tako da mu ostane neto plača.V Sloveniji v tako dobljeno neto plačo niso všteti stroški prevoza na delo, dnevnice in nadomestilo za prehrano, ki jih delavec prejme še dodatno, torej poleg neto plače.

Odgovornost podjetnika za dostavo v računovodski servis:
Višino plač določa naročnik sam s pogodbo o zaposlitvi. V pogodbi o zaposlitvi je naročnik dolžan natančno določiti način obračunavanja plače, tako da je nesporno določeno ali so v plači zajeti vsi dodatki, ali pa posebej določiti posamezne dodatke in njihovo višino. Način obračunavanja plač kot tudi vse spremembe se zaveže naročnik nedvoumno sporočiti izvajalcu.
Naročnik se zaveže izročiti izvajalcu vse morebitne spremembe podatkov za obračun plač za zaposlene najkasneje do tretjega delovnega dne v mesecu za pretekli mesec, sicer lahko izvajalec uporabi podatke za obračun plač predhodnega meseca.
Ob zaposlitvi novega delavca je naročnik dolžan posredovati izvajalcu tudi M1/M2 obrazec, davčno številko ter pogodbo o zaposlitvi (oziroma najmanj jasen pregled načina obračunavanja plač) in to v 5 dneh po zaposlitvi, v nasprotnem primeru naročnik prevzame vso odgovornost za morebitno neizdelavo obračuna plače ali morebitno napačno izdelavo obračuna plače.

Uporabno:

Ostala dokumentacija

Pod ostalo dokumentacijo štejemo druge dokumente, ki imajo značaj knjigovodske listine (npr. obračuni materialnih stroškov, rekapitulacije materialnega ali blagovnega knjigovodstva, podatki za obračun plač, drugi zbiri in specifikacije) opremljeni tako, da nedvoumno pričajo o vsebini poslovnega dogodka in izvajalcu omogočajo pravilno evidentiranje v poslovne knjige.

Splošna odgovornost podjetnika:
Za resničnost in verodostojnost posredovane dokumentacije odgovarja naročnik. Za nepravilnosti v davčnih in knjigovodskih razvidih ter obračunih, do katerih bi prišlo zaradi zamude naročnika pri dostavi dokumentacije ali zaradi dostave neustreznih in nepopolnih listin, odgovarja naročnik.
Šteje se, da so osnovne določbe predpisov o davčnem priznavanju odhodkov, obveznosti obračunavanja DDV in drugih davkov naročniku znane, v kolikor pa ima naročnik dileme ali vprašanja, se o njih posvetuje z izvajalcem storitve. Skladno s temi pravili je naročnik dolžan izstavljati dokumentacijo in likvidirati prejete račune ter druge listine, ki so podlaga za pripoznanje stroškov.
Obračun stroškov (potnih in ostalih) se zaveže opravljati naročnik sam in jih prilagati neposredno k izplačilnemu instrumentu ali temeljnici, če stroški, ki se nanašajo na obračunsko obdobje, še niso izplačani. Za verodostojnost, vsebino in resničnost obračunov stroškov odgovarja naročnik.

Zaključek

Kot vidimo, mora naročnik poznati vsaj osnovne računovodske pojme, besedne zveze in pravila, da o zakonodaji niti ne govorimo. Vendar je danes precej novopečenih podjetnikov na tem področju z znanjem precej podhranjena. Zato jim v Računovodstvu, računovodskem servisu Vitago pridemo nasproti z poučevanjem in izobraževanjem. To večinoma poteka sproti, ko podjetnik pride do določenega problema.

Že v samem začetku poslovnega sodelovanja pa se s podjetnikom pogovorimo in iz pogovora sklenemo, kakšno je njegovo začetno osnovno znanje. Temu potem prilagodimo tudi podajanje informacij. Seveda tudi mi ne vemo vsega. Držimo pa se rekla, da več glav več ve in tako vsak takšen pereč problem obravnavamo na ravni vseh zaposlenih. Tako se reši večinoma vsako vprašanje.

Računovodstvo Vitago priporoča

Pokličite nas ali zahtevajte konkretno ponudbo

telefon-racunovodstvo-vitago ponudba-racunovodske-storitve
gorazd No Comments

Kadrovske storitve

Kaj lahko mi storimo za vas?

Z našimi storitvami in izpeljanimi rešitvami lahko našim strankam zagotovimo celovit računovodski in poslovni servis, v sklop katerega spadajo tudi kadrovske storitve.

Na področju kadrovskih storitev izvajamo naslednje aktivnosti:

 • Načrtovanja in upravljanja s človeškimi viri,
 • Kadrovskega prestrukturiranja,
 • Oblikovanja sistematizacije delovnih mest ter drugih aktov s področja zaposlovanja,
 • Sklepanja, urejanja in prenehanja delovnega razmerja (pogodbe o zaposlitvi),
 • Pridobivanja delovnih dovoljenj za delo tujcev,
 • Izvajanja administrativnih tehničnih postopkov na področju zaposlovanja (prijava in odjava delavcev, oblikovanje evidenc, razpisov za delovna mesta…),
 • Oblikovanja, izračunavanja in izplačevanja plač…

Z veseljem bomo tudi vam pomagali reševati kadrovske težave in iskati prave rešitve pri uresničevanju kadrovske politike.

Računovodstvo Vitago priporoča:

Svetovalec-Vitago
”Vaš osebni svetovalec,
za konkretne probleme
in konkretne rešitve.”

Pokličite nas ali zahtevajte konkretno ponudbo

Telefon-Racunovodstvo-Vitago Zelim-ponudbo
gorazd 1 Comment

Obračun plač

Komu je namenjena storitev obračun plač?

V računovodstvu Vitago za naše stranke opravljamo t.im. outsourcing ali zunanje izvajanje obračuna plač. Storitev obračun plač je primerna in hkrati stroškovno ugodna za podjetja vseh velikosti. Za storitve zunanjega obračuna plač se odločajo tista podjetja, ki želijo prihraniti pri stroških ki so stalni, predvidljivi in jih je moč izračunati.

Kaj pridobim s storitvijo obračuna plač?

Prednosti zunanjega izvajanja obračuna plač se pokažejo v zmanjšanju administrativnih opravil, zadostitvi zakonskih predpisov in stroškovni ugodnosti za naročnika. Pri naših storitvah obračunavanja in izplačevanja plač se pokaže prednost predvsem v svetovanju, ki ga izvajamo ob sami storitvi, saj vam med sodelovanjem svetujemo, pomagamo najti najboljšo rešitev v zvezi z izplačili in vas obveščamo o novostih na področju delovne zakonodaje.

Kaj obsegajo storitve obračuna plač?

Podjetje Računovodstvo Vitago kot zunanji izvajalec ponuja storitve popolnega obračuna plač in drugih dohodkov iz zaposlitve ter dohodkov iz drugih pogodbenih razmerij. Z zunanjim izvajanjem obračuna plač in drugih dohodkov se ukvarjamo že od samega začetka poslovanja.

V sklopu storitve zunanjega izvajanja obračuna plač naročnikom:

 • Izvedemo obračun plač in drugih dohodkov iz zaposlitve ter dohodkov iz drugih delovnih razmerij,
 • Izdelamo vse potrebne izpise za nakazila ter mesečne in letne obrazce o izplačanih višinah plač in drugih izplačil za sporočanje zunanjim institucijam (DURS, AJPES, ZZZS, ZPIZ,…),
 • Pripravimo temeljnice za samodejno knjiženje v glavno knjigo,
 • Po dogovoru izdelamo dodatne izpise v dogovorjeni obliki,
 • Posredujemo izpise in prenosne datoteke, praviloma v elektronski obliki, na dogovorjene naslove.

Prednosti zunanjega obračuna plač

Glavne prednosti, ki jih pridobite z zunanjim obračunom plač so:

 • nižji stroški obračuna plač,
 • nižji stroški administracije,
 • fiksna cena na obračun,
 • posodobljeni podatki o plačah,
 • maksimalna varnost in tajnost vaših podatkov,
 • skladnost z zakonodajo.

Kaj lahko mi storimo za vas?

Pokličite nas na telefon 03 56 68 634, pišite na info@vitago.si ali izpolnite spletno povpraševanje. Skupaj bomo pregledali obseg vašega poslovanja, vaše želje in potrebe, ter vam sestavili ponudbo za storitve zunanjega obračuna plač po vaši meri.

Naše zaveze pri storitvi obračuna plač

Pri izvajanju storitev zunanjega obračuna plač, se držimo naslednjih načel:

 • maksimalno prilagajanje naročnikovim potrebam in željam,
 • ureditev logistike z naročnikom na način, da ima le-ta kar najmanj dela v zvezi z obračunom plač,
 • dolgoročno znižujemo stroške storitev obračuna za naročnika,
 • zagotavljamo absolutno varovanje osebnih podatkov,
 • svetujemo, obveščamo in opozarjamo naročnika v zvezi s spremembami predpisov in zakonodaje na področju obračuna plač.

Letak storitve obračuna plač

Storitve-obracun-plac-Vitago

S klikom na ikono Storitve obračuna plač si lahko prenesete našo predstavitveno brošuro.

Pokličite nas ali zahtevajte konkretno ponudbo

Telefon-Racunovodstvo-Vitago Zelim-ponudbo
gorazd No Comments

Domov