gorazd No Comments

Obvestilo o nadomestilu stroškov javne objave letnih poročil – AJPES

Informator VitagoBliža se oddaja letnih poročil za gospodarske subjekte. Za objavo teh AJPES zaračunava stroške javne objave. Računovodstvo Vitago zato vse partnerje obvešča, da je potrebno te stroške poravnati v valutem roku. V nadaljevanju navajamo navodilo za plačilo.

Za vse naše partnerje bomo letno poročilo oddali preko spleta, predloženo na poenotenih obrazcih, podpisanih z digitalnim potrdilom. Zato objavljamo le podatke o ceni, ki je predpisana za to obliko oddaje.

 1. Gospodarske družbe in zadruge:
  Letno poročilo, predloženo na poenotenih obrazcih (nadomestilo v EUR z 20%DDV)
  37,80 (podpisano z digitalnim potrdilom)
 2. Samostojni podjetniki
  Letno poročilo, predloženo na poenotenih obrazcih (nadomestilo v EUR z 20%DDV)
  10,20 (podpisano z digitalnim potrdilom)

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki plačajo nadomestilo stroškov javne objave na račun AJPES: SI56 0110 0600 0000 314.

Pri plačilu nadomestil stroškov javne objave je treba obvezno navesti referenco, ki je sestavljena:

 • pri univerzalnem plačilnem nalogu (UPN) iz SI11, številke konta 7600, vaše davčne številke (8-mestno število) in kontrolne številke,
 • pri plačilnem nalogu (BN02) iz 11, 7600003 ter vaše davčne številke (8-mestno število),
 • pri posebni položnici iz številke konta 7600, vaše davčne številke (8-mestno število) in kontrolne številke.

Vaša referenca za univerzalni plačilni nalog, plačilni nalog in posebno položnico se izpiše na Obvestilu za AJPES, ki ga izpišete po oddaji letnega poročila na spletnem portalu. Vzorec izpolnjenega univerzalnega plačilnega naloga, plačilnega naloga in posebne položnice za posamezen poslovni subjekt si lahko izpišete tudi tukaj.

Pri plačilu nadomestila stroškov javne objave iz tujine je potrebno uporabiti IBAN za plačila iz tujine: SI56 0110 0600 0000 314 swift: BSLJSI2X.

POMEMBNO!
Nadomestila za javno objavo letnega poročila ne plačajo osebne gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ustanovljeni v zadnjem poslovnem letu, ki še niso začeli poslovati in v predloženem letnem poročilu ne izkazujejo nobenega podatka.

Nadomestila za javno objavo letnega poročila ne plačajo pravne osebe javnega prava, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava in društva.

Več informacij: Nadomestila stroškov javne objave letnih poročil

gorazd No Comments

V Vitagu oddali letna poročila za leto 2009

V letu 2010 smo v Računovodstvu Vitago za naše partnerje zaključili poslovno leto in oddali letna poročila že 19. leto zapored. Čeprav je bilo obdobje zaključnih računov zopet naporno in stresno, so nam izkušnje preteklih let  pomagale, da smo delo opravili kvalitetno in ob pravem času.

Na tem mestu se tako zahvaljujemo vsem našim partnerjem za odlično sodelovanje. Zavedamo se, da brez vas tudi mi ne bi bili to, kar smo.

Ekipa Računovodstva Vitago

gorazd No Comments

Strokovni izrazi iz računovodstva – podjetnikov slovar

Za vse, ki iščete informacije s področja računovodstva in knjigovodstva, smo pripravili seznam strokovnih izrazov iz računovodstva – podjetnikov slovar.

crta

Podjetje

Podjetje je pravna oseba. To pomeni, da ji zakon predpisuje podobne pravice in dolžnosti kot fizični osebi. Podjetje kot pravna oseba ima pravico izdajanja računov, posedovanja, sklepanja pogodb, plačevanje dajatev in na druge načine sodelovati v širši družbi. Podjetja so lahko profitna ali neprofitna. Podjetje se ustanovi tako, da ga registriraš pri organih oblasti. Za registracijo med drugim potrebuješ ustanovne listine, sedež podjetja, včasih pa še zastopnika. Imena podjetij se morajo med seboj jasno razlikovati.

Podjetje [več]

crta

Poslovanje

Poslovanje je dejavnost nakupovanja prvin, proizvajanja in prodajanja proizvodov, nakupovanja in prodajanja blaga ter opravljanja storitev.

Poslovanje_[več]

crta

Prihodek

Prihodek je vrednost, ki jo podjetje ustvari v določenem obdobju. Praviloma je to zmnožek prodanih količin proizvodov in storitev ter njihovih cen (= realizacija). Podjetje je uspešno, če je razlika med prihodki in za realizacijo teh prihodkov potrebnimi stroški pozitivna.

Vrste prihodkov:

 • Poslovni prihodki: so prihodki od prodaje proizvodov, storitev, materiala, blaga, prihodki od subvencij, dotacij, regresov, kompenzacij, premij,
 • Prihodki od financiranja: so prihodki od obresti za posojena denarna sredstva, delež dobička od udeležbe v drugem podjetju, dividende, prihodki od tečajnih razlik,
 • Izredni prihodki: so posledica nekih občasnih dogodkov v podjetju

Prihodek [več]

crta

Odhodek

Odhodek določenega obračunskega obdobja so le tisti stroški, ki so vsebovani v prodanih poslovnih učinkih. Razliko med vsemi proizvedenimi poslovnimi učinki in odhodki tako predstavljajo zaloge (nedokončane proizvodnje, končnih izdelkov).
Vrste odhodkov:
Poslovni odhodki:

 • materialni stroški (materiala, energije, nadomestnih delov, drobnega inventarja, …),
 • amortizacija,
 • nematerialni stroški (stroški za občasna in začasna dela, dnevnice za službena potovanja, prevozni stroški, stroški za prehrano, davki in prispevki, …)

Odhodki od financiranja:

 • odhodki financiranja iz odnosov s povezanimi podjetji,
 • obresti, revalorizacije tolarskih obveznosti,
 • penali, izgubljene are.

Izredni odhodki:

 • primanjkljaj pri inventuri, pogodbene kazni, neizterljive terjatve, odhodki iz prejšnjih let.

Odhodek [več]

crta

Dobiček

Dobiček je pozitivni poslovni izid, ki pripada zgolj podjetju in se razporeja na podlagi kapitala.

Dobiček [več]

crta

Amortizacija

Amortizacija je opredeljena v Slovenskih računovodskih standardih (SRS) kot strošek, ki nastaja zaradi prenašanja nabavne vrednosti amortizirljivega sredstva na poslovne učinke. Obračuna se kot zmnožek amortizacijske osnove in amortizacijske stopnje. Predmet amortizacije so amortizirljiva dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva. Izjema so zemljišča, opredmetena osnovna sredstva podjetij v gradnji, osnovna sredstva kulturnega pomena in opredmetena osnovna sredstva v stečajnem ali likvidacijskem postopku. Uporablja se pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev.

Več o amortizaciji:

Amortizacija [več]

crta

Osnovni kapital

Pred registracijo d.o.o. je potrebno na banko položiti osnovni kapital. Osnovni kapital v višini 7.500 EUR je lahko vplačan v denarju, v sredstvih (stvarni vložeki) ali kombinirano.

osnovni kapital [več]

crta

Dvostavno knjigovodstvo

Podatki se v računovodstvu praviloma urejajo dvojno; to je časovno in vsebinsko, kar imenujemo dvostavno knjigovodstvo. Časovno se jih ureja v dnevniku in sicer po vrstnem redu nastanka, vsebinsko pa v glavni in pomožnih knjigah. Tudi v glavni knjigi se vsak dogodek prikaže na dveh mestih. Dvostavno knjigovodstvo je za večino poslovnih subjektov obvezen sistem vodenja poslovnih knjig, poleg tega je zaradi načina evidentiranja tudi najbolj pregleden.

Po sistemu dvostavnega knjigovodstva vodijo poslovne knjige vse gospodarske družbe, zavodi, društva in samostojni podjetniki, razen nekaterih izjem. Predpis, ki ureja področje računovodstva v Sloveniji so Slovenski računovodski standardi (UL 118/2005, 27.12.2005), od 01.01.2006 pa se lahko podjetja odločijo tudi za uporabo Mednarodnih računovodskih standardov oz. Mednarodnih standardov računovodskega poročanja.

Dvostavno knjigovodstvo [več]

crta

Rčunovodstvo

Računovodstvo -a dejavnost, ki se ukvarja z vrednostnim spremljanjem, proučevanjem in izražanjem poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem posameznega poslovnega sistema, ter njihovo analizo. Ta pomembna poslovna funkcija zajema računovodsko načrtovanje in računovodsko analiziranje (predračunavanje, obračunavanje ipd.), računovodsko nadziranje ter knjigovodstvo: imajo dobro organizirano računovodstvo ♦ ekon. finančno, stroškovno računovodstvo // oddelek v poslovnem sistemu, ki opravlja računovodsko funkcijo.

Računovodstvo [več]

crta

Računovodsko načrtovanje

Računovodsko načrtovanje je na podlagi predvidevanja prihodnosti zasnovano določanje prihodnjega delovanja, ki obsega postavljanje ciljev poslovanja in nalog pri njem, ter postopkov za njihovo uresničevanje. V ta okvir spada dolgoročno ali strateško načrtovanje kot osnovno ali letno načrtovanje do operativnega načrtovanja.

Računovodsko načrtovanje [več]

crta

Računovodsko analiziranje

Računovodsko analiziranje je sestavni del računovodstva. Z analiziranjem nasploh razumemo dejavnost, ki se ukvarja s presojanjem bonitete na podlagi primerjave podatkov v računovodskih obračunih in predračunih in s predlaganjem izboljšav pri poslovnih procesih in stanjih. Računovodsko analiziranje je presojanje in pojasnjevanje stanja in uspešnosti poslovanja, ki je največkrat zasnovano na primerjavah podatkov v računovodskih obračunih in predračunih. Je del računovodstva, ne glede na to, katera služba se z njim ukvarja in del razčlenjevanja podatkov kot informacijske funkcije.

Za vsebinsko neoporečno računovodsko analiziranje je izrednega pomena metodična usklajenost računovodskih predračunov z računovodskimi obračuni. Ta nam pokaže odmike dejanskih podatkov od prvotno načrtovanih, pri čemer ne gre le za absolutne (zneskovne) razlike, temveč je poudarek na iskanju vzrokov za take odmike. Dober analitih mora dobro poznati organigram podjetja, njegove dejavnosti, metode razčlenjevanja, primerjanja in računanja ustreznih kazalnikov ter bistvo njihovega smiselnega povezovanja. Le spoznavanje vzrokov za odmike in njihovih posledic omogoča pri nadziranju popravne in kaznovalne ukrepe, pri načrtovanju pa stvarnejše odločitve in cilje.

Računovodsko analiziranje [več]

crta

Računovodska načela

Računovodska načela opredeljujejo pojmovanje računovodstva, podajajo njegove temeljne značilnosti in ustvarjajo podlago za računovodske standarde. Ukvarjajo se z računovodsko dojeto vsebino ekonomskih kategorij, njihovim izkazovanjem in pojasnjevanjem.

Računovodska načela [več]

crta

Poslovne knjige

Poslovne knjige so vezane knjige, kartoteke in podatkovne zbirke, s knjiženimi poslovnimi dogodki, njihov videz, njihova zasnova in njihova organiziranost pa je odvisna od tehničnih pripomočkov, ki jih uporabljamo v računovodstvu, razlikujejo pa se tudi glede na to, ali gre za urejanje podatkov o načrtovanih ali že uresničenih poslovnih dogodkih.

Poslovne knjige morajo družbe in podjetniki voditi po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Glede na vsebino ločijo Slovenski računovodski standardi (SRS) dve vrsti oziroma kategoriji poslovnih knjig; to so temeljne (obvezne) in pomožne (neobvezne) poslovne knjige. V temeljnih poslovnih knjigah, kamor se uvrščata glavna knjiga in z njo povezani dnevnik, zapisujemo poslovne dogodke. Ko pa se zgodi, da so le ti preobširni, s čemer bi se zameglila preglednost kontov, jih po vrsti in količini zapisujemo v pomožne knjige.

Najpogostejše pomožne knjige so knjige drobnega inventarja, blaga, materiala, kupcev, dobaviteljev ipd., ki s precej podrobno specifikacijo dopolnjujejo glavne knjige.

Poslovne knjige [več]

crta

Izkaz poslovnega izida

Izkaz poslovnega izida (poslovna bilanca) je temeljni računovodski izkaz. V njem gospodarske družbe izkazujejo poslovni izid za poslovno leto in medletna obdobja, ki mora biti resničen in pošteno izkazan. Daje informacije za potrebe notranjega in zunanjega računovodskega poročanja. Sestavlja se za splošne in posebne namene. Od njegove vrste in narave podjetja sta odvisna obseg in razčlenitev postavk v njen.

Izkaz poslovnega izida služi ugotavljanju poslovnega izida in predstavitvi dohodkovnega položaja, predstavljen pa mora biti tako jasno in pregledno, da lahko z vpogledom dobimo predstavo o dejanskih razmerjih med prihodki in z njimi povezanimi stroški ter ustrezno sliko o podjetju.

Izkaz poslovnega izida [več]

crta

Bilanca stanja

Bilanca stanja predstavlja premoženje in finančni položaj podjetja na presečni datum.

Bilanca stanja [več]

crta

Zaključni račun

Zaključni račun je temeljni računovodski izkaz, sestavljen iz izkaza poslovnega izida in bilance stanja, ki je za gospodarske združbe predpisan z zakonom. Primarni namen poročanja v zaključnem računu je nuditi različnim uporabnikom informacije, ki bodo vplivale do utemeljenih odločitev.

Zaključni račun [več]

crta

Davek na dodano vrednost

Davek na dodano vrednost (DDV) oziroma DDV uvrščamo med davke na potrošnjo. DDV je vsefazni in posredni davek na promet blaga in storitev, saj se plačuje v vsaki fazi proizvodno-distribucijske verige.

Samo ime davka nam pove, da se v vsaki fazi oziroma pri vsakem posameznem prometu istovrstnega blaga in storitve obdavči le vrednost, ki je bila blagu ali storitvi dodana v tej fazi prometa. Pri DDV vsak udeleženec v verigi obračuna davek na dodano vrednost v tej fazi, hkrati pa od tega zneska DDV odšteje DDV, ki je bil vsebovan v produkcijskih faktorjih v prejšnjih fazah. Tako dejansko plača v proračunsko blagajno le razliko med davkom, ki ga je zaračunal pri naslednji fazi ali končnemu potrošniku, ter davkom, ki je bil njemu zaračunan pri nabavi.

Zavezanec za DDV torej obračuna in plača dejansko le davek, ki bremeni vrednost, dodano v njegovi fazi proizvodnje ali prodaje. Ena od bistvenih lastnosti davka na dodano vrednost je zagotovitev davčne nevtralnosti med davčnimi zavezanci. Nevtralnost za davčnega zavezanca, kupca blaga in storitev pomeni pravico, da od davčne obveznosti v davčnem obdobju odšteje vstopni davek, ki so mu ga zaračunali dobavitelji.

Davek na dodano vrednost (DDV) [več]

crta

Oportunitetni stroški

V svetu redkosti pomeni izbira ene možnosti odpoved nečemu drugemu. Oportunitetni stroški odločitve so vrednost izgubljene dobrine ali storitve.

Oportunitetni stroški [več]

crta

Opredmeteno osnovno sredstvo

Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju.

Predpisana sta dodatna pogoja za prepoznavanje opredmetenega osnovnega sredstva:

 • verjetnost, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim, in
 • možnost, da se njegova nabavna vrednost zanesljivo izmeri.

Opredmeteno osnovno sredstvo [več]

crta

Drobni inventar

Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 EUR, se lahko izkazuje skupinsko kot drobni inventar. V SRS1 je predpisana možnost, da se stvari drobnega inventarja, katerih posamične nabavne vrednosti ne presegajo 500 EUR, razporedijo med material (o tem odloča podjetje samo).

Drobni inventar [več]

crta

Nadomestni deli

Nadomestni deli se računovodsko obravnavajo v skladu z dejansko namembnostjo. Nadomestni deli večjih vrednosti se praviloma obravnavajo kot opredmetena osnovna sredstva, ki se amortizirajo ne glede na začetek uporabe. Taki, ki se uporabljajo pri enem samem osnovnem sredstvu, pa se amortizirajo v dobi koristnosti tega sredstva.

Nadomestni deli [več]

crta

Nepremičnine in premičnine

Nepremičnine so zemljišča (stavbna, kmetijska, gozdna in druga) in zgradbe(objekti visoke gradnje, nizke gradnje, vodne gradnje in druga gradbena dela). Premičnine so osnovna sredstva, ki niso nepremičnine ali trajno povezane z nepremičninami in jih je mogoče premikati.

Nepremičnine in premičnine [več]

crta

Neopredmeteno sredstvo

Neopredmetena sredstva je razpoznavno nedenarno sredstvo, ki praviloma fizično ne obstaja. Praviloma je neopredmeteno dolgoročno sredstvo. Neopredmetena sredstva, katerih posamične vrednosti ne presegajo 5oo EUR, se lahko štejejo kot strošek v obdobju, v katerem jih podjetje pridobi.

Neopredmetena osnovna sredstva so le tista neopredmetena dolgoročna sredstva, ki soustvarjajo poslovne zmogljivosti in niso zgolj postavke dolgoročnih časovnih razmejitev (patenti, licence, blagovne znamke in podobno).

Za pripoznanje posameznega sredstva kot neopredmetenega sredstva morata biti izpolnjena dva pogoja in za nekatere skupine neopredmetenih sredstev tudi predpisana sodila.

Neopredmetena sredstva [več]

crta

Davčni sistem

Davčni sistem predstavlja zbirko pravnih norm, ukrepov, aktivnosti, institucij in organov na področju obdavčitve v nekem družbenem okolju. Davčni sistem je oblikovan v neposredni odvisnosti od drugih podsistemov v okviru širšega, družbenoekonomskega sistema posamezne države. Politična opredelitev, gospodarski sistem, sistem socialne varnosti, denarna politika in drugi družbeni dejavniki so determinante, ki vplivajo na oblikovanje davčnega sistema, saj je njihovo delovanje medsebojno tesno povezano.

Obdavčitev mora biti sprejemljiva tako iz ekonomskega kot iz socialnega vidika. Poseganje države v razporejanje ustvarjenega družbenega bruto proizvoda je sprejemljivo vse do tedaj, dokler pospešuje razvoj in hkrati zagotavlja, da se ne poslabša stanje najrevnejših slojev in da se ohranja raven doseženega bogastva tistih na drugi strani socialne lestvice. V osnovi izvaja država v okviru davčne politike tri cilje:

 • zadovoljevanje skupnih in javnih potreb,
 • prerazporeditev ustvarjenega bruto družbenega proizvoda in
 • enakomeren in stabilen gospodarski razvoj.

Težnja sodobnih davčnih sistemov je, ob kritju osnovnih funkcij države, zagotoviti spodbudo pospešenemu ekonomskemu razvoju in osnovno raven socialnih pravic državljanom. Za dosego navedenih ciljev sodobne države pri oblikovanju davčnega sistema uporabljajo davčni prularizem za razliko od davčnega monizma, ki temelji samo na enem davku. Iz osnovnih izhodišč učinkovitosti in pravičnosti delovanja davčnega sistema so se izoblikovala osnovna davčna načela, ki naj jih upošteva oblastveni aparat pri predpisovanju davkov.

Davčni sistem [več]

crta

Davščine

Davščine so najpomembnejši vir javnih prihodkov. Temeljne vrste davščin so:

 1. Takse – ali pristojbine so določena odškodnina oziroma delno plačilo za storitve upravnih organov, ki jih le-ti opravljajo v korist zavezancev. Pri taksah torej obstaja določena povezava med dajatvijo in protidajatvijo,
 2. Prispevki – so namenjeni financiranju nalog, ki imajo splošno korist. Niso torej namenjeni plačilu določene storitve. Običajno so namenjeni financiranju nedržavnih organizacij, na primer socialnega zavarovanja, zbornic in podobno,
 3. Davki – so obvezne dajatve brez neposrednega vračila, ki jih organi oblasti predpišejo drugim ekonomskim subjektom bodisi za pokrivanje javnih finančnih potreb ali pa za uresničevanje drugih javnih ciljev, zlasti tistih s področja ekonomske in socialne politike.

Davščine [več]

crta

Davčna načela

Davčna načela so zahteve, katerim naj ustreza vsak posamezen davek. Davčni sistem mora zagotavljati pravičnost pri odmeri davka in pri porazporeditvi davčnega bremena. To pravičnost odražata načeli vodoravne in navpične izenačenosti zavezancev.

Načelo vodoravne izenačenosti zahteva enako obravnavo vseh zavezancev, ki so v enakem oziroma približno enakem ekonomskem položaju. Sestavlja ga sedem sestavin:

 1. neosebnost,
 2. zanesljivost,
 3. ustaljenost,
 4. nepristranost predpisov,
 5. nepristranost izvajanja predpisov,
 6. nepristranost pri stroških plačevanja davkov,
 7. opredelitev davčnih zavezancev in značilnosti njihovega enakega ekonomskega položaja.

Načelo navpične izenačenosti, imenovano tudi načelo vsebinske pravičnosti, zahteva različno obravnavanje zavezancev, ki so v različnem ekonomskem položaju. Sestavljata ga:

 1. podnačelo koristi in
 2. podnačelo ekonomske sposobnosti

Davčna načela [več]

crta

Davčno svetovanje

Davčno svetovanje je neodvisno strokovno presojanje in predlaganje ustreznih davčnih rešitev naročnikom svetovanja. Svetovalno delo obsega davčno svetovanje in zastopanje podjetniških interesov naročnika na tem področju. Cilj davčnega svetovanja je pomagati davčnim zavezancem pri izpolnjevanju njihovih davčnih obveznosti v skladu z zahtevami države in njihovimi gospodarskimi koristmi.

Davčno svetovanje [več]

crta

Davčni zavezanec

Davčni zavezanec (ang. taxpayer) oziroma davčni subjekt je pravna ali fizična oseba, ki ji davčni predpisi nalagajo plačilo davka, kar povzroči zmanjšanje njegovega razpoložljivega dohodka.

Davčni zavezanci so:

 • pravne osebe, ki dosegajo dobiček z opravljanjem dejavnosti in imajo sedež na območju Republike Slovenije (rezidenti),
 • pravne osebe, ki nimajo sedeža na območju Republike Slovenije (nerezidenti), za dobiček, ki ga dosežejo s trajnim opravljanjem dejavnosti na območju Republike SLovenije.

Davčni zavezanec [več]

crta

Davčni plačnik

Davčni plačnik je oseba, ki je dolžna neposredno plačati nek davek. Pri nekaterih davkih (npr. pri obdavčitvi plač, avtorskih honorarjev ipd.) je kot davčni plačnik določena oseba (podjetje), ki ni davčni zavezanec.

Davčni plačnik [več]

crta

Davčna osnova

Davčna osnova (ang. taxable base) je denarna ali fizična količina, natančno določena z davčnimi predpisi. Višina davčne obveznosti posameznega zavezanca je odvisna od davčne osnove in davčne stopnje (ang. tax rate).

Davčna osnova je dobiček, ugotovljen v davčnem izkazu. Ta dobiček je pozitivna razlika med prihodki zavezanca in davčno priznanimi odhodki. Davčno priznani odhodki so odhodki, ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti, torej za doseganje prihodkov.

Davčna osnova [več]

crta

Davčni paradiž

Davčne počitnice (ang. tax holidays) so obdobja delnih ali popolnih davčnih oprostitev. Tak status imajo običajno nove ali razvojno pomembne dejavnosti.

Pojem davčni paradiž (ang. tax heaven) označuje državo ali regijo, katere najpomembnejše značilnosti so:

 • nizke davčne stopnje najpomembnejših davkov,
 • dosledno spoštovanje bančne in poslovne tajnosti,
 • zelo ohlapen nadzor nad deviznimi transakcijami,
 • njeno zavračanje sodelovanja s tujimi davčnimi službami,
 • odlična komunikacijska infrastruktura,
 • ugled zanesljivega finančnega središča.

Taka država več kot izdatno nadomesti davčne olajšave pri najpomembnejših davkih z različnimi ustanovitvenimi ali letnimi registracijskimi pristojbinami za pravne osebe in krajevnimi taksami za tuje fizične osebe.

Davčne počitnice in davčni paradiž [več]

crta

Dvojno obdavčenje

Dvojno obdavčenje (ang. double taxation) je pojav, pri katerem dve davčni oblasti istega davčnega ranga obdavčita za isto časovno obdobje z istim ali podobnim davkom isti davčni subjekt ali objekt, tako da je le-ta bolj obdavčen, kot če bi ga obdavčila le ena oblast.

Sorodna pojma dvojnemu obdavčenju sta večkratno ali dodatno obdavčenje;

 • Večkratno obdavčenje pomeni obdavčitev istega davčnega zavezanca z različnimi davki (npr. ko zaposleni plačujejo iz svojih bruto plač različne dajatve),
 • Dodatno obdavčenje pa je obdavčenje istega davčnega zavezanca z istim davkom s strani različnih političnoteritorialnih enot (npr. obdavčenje prometa proizvodov in storitev, ko centralna oblast uvede temeljni prometni davek, lokalne oblasti pa dodatni prometni davek z istimi elementi obdavčitve).

Dvojno obdavčenje [več]

crta

Neposredni davki

Najpomembnejša značilnost neposrednih davkov je, da so neposredno odmerjeni zavezancu. Obenem pa so ti davki neprevaljivi oziroma so možnosti njihove prevalitve omejene.

Neposredni davki [več]

crta

Davek od dobička

Davek od dobička podjetij (ang. corporate income/profit tax) obdavčuje dobiček podjetij, torej njihov pozitivni poslovni izid. Poslovni izid podjetja je razlika med vsemi odhodki in vsemi prihodki v obračunskem obdobju.

Odhodki so stroški v prodanih količinah, povečani za odhodke financiranja in izredne odhodke, prihodki pa so prodajna vrednost prodanih količin, povečana za prihodke od financiranja in izredne prihodke.

Dobiček podjetja je pri tem pozitivna razlika med njegovimi prihodki in odhodki.

Davek od dobička pravnih oseb se po svojih značilnostih uvršča med neposredne osebne davke in pomeni temelj obdavčitve dohodkov oziroma dobička gospodarskih subjektov.

Davek od dobička podjetij [več]

crta

Dohodnina

Dohodnina (ang. peronal income tax) je zelo razvita davčna vrsta. Davčni zavezanec je lahko posamezen član gospodinjstva za svoj dohodek ali pa celotno gospodinjstvo za dohodek svojih članov. Ponekod v svetu dopuščajo tudi tako imenovano razcepitev dohodkov obeh zakoncev (ang. income splitting). To pomeni, da njune dohodke seštejejo, seštevek delijo z dva in tako izračunani znesek podvojijo. Taka rešitev je ugodna zlasti za zakonce z velikimi razlikami v dohodku.

Dohodnina [več]

crta

Davčna prevalitev

Davčna prevalitev (ang. tax shifting) je pojav, s katerim skuša davčni zavezanec v celoti ali delno prevaliti davčno obveznost na drugo osebo.

Davčna prevalitev [več]

crta

Davčni postopek

Davčni postopek je poseben upravni postopek, katerega pravila so določena v Zakonu o davčnem postopku.

S pobiranjem davka se v sodobnih državah ukvarjajo davčne uprave. V Republiki sloveniji je to Davčna uprava RS (DURS). Pri tem jim pogosto pomagajo tudi drugi organi javne uprave, delodajalci in banke. Davčni postopek sestavljajo dve fazi;

 • Faza obračuna davka in
 • Faza pobiranja davka oziroma plačilo davka.

Davčni postopek [več]

crta

gorazd No Comments

Računovodstvo in računovodske storitve

Kaj je računovodstvo in kaj so računovodske storitve?

Računovodstvo in računovodske storitveRačunovodstvo je ena pomembnejših poslovnih funkcij, ki je poleg ostalih prisotna praktično v vsakem podjetju.

Na področju računovodstva in knjigovodstva manjše ali srednje gospodarske organizacije običajno koristijo računovodske storitve zunanjih partnerjev, računovodskih servisov, saj jim to zagotavlja kvalitetne računovodske storitve in stroškovno učinkovito računovodstvo.

Računovodske storitve

Računovodstvo, računovodski servis Vitago Zagorje je specializirano podjetje, ki v sklopu računovodstva in računovodskih storitev opravlja naslednje kategorije dejavnosti:

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig – glavna knjiga in dnevnik glavne knjige (po dvostavnem knjigovodstvu),
 • pomožne poslovne knjige – analitična evidenca kupcev in dobaviteljev, register osnovnih sredstev, knjiga izdanih in prejetih računov,
 • obračun davka na dodano vrednost (DDV),
 • obračun stroškov dela; plač, regresov, pogodb o delu, avtorskih honorarjih, obračun najemnin in drugih prejemkov,
 • vodenje blagajne,
 • knjiženje maloprodaje,
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,
 • izdelavo poročil za Banko Slovenije (SN, SFR, SKV, …),
 • poročanje na Intrastat, AJPES, DURS,
 • elektronsko oddajanje obrazcev v aplikacijo e-davki,
 • obračun amortizacije osnovnih sredstev,
 • obračun zamudnih obresti,
 • izdelava mesečnih in polletnih izkazov poslovnega izida in bilance stanja,
 • izdelava zaključnega računa,
 • izdelava obračuna davka od dobička pravnih oseb,
 • izdelava davčne napovedi iz dejavnosti za s.p.,
 • izkaz finančnih in denarnih tokov,
 • izdelava IOP obrazcev,
 • izdelava opominov,
 • razna poročila o realizaciji po dogovorjenih kriterijih in skupinah; po blagovnih oz. komercialnih skupinah, po potnikih, po krajih ali regijah…
 • kontrola poslovanja vašega podjetja in opozarjanje na računovodske nepravilnosti,
 • izdelava aktov in sklepov podjetja (pravilnik o računovodstvu, pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, akt o sistematizaciji delovnih mest…
 • pregled kupcev in njegovih referentov sortirano po zbirni realizaciji.

Kaj lahko mi storimo za vas?

Računovodstvo in računovodske storitve so naša primarna dejavnost, ki jo gradimo na 19 letnih računovodskih izkušnjah, zato vam lahko zatrdimo, da bodo opravljene strokovno in rokovno skladno z zakonodajo in slovenskimi računovodskimi standardi ter primeri dobre prakse.

Pokličite nas na telefon 03 56 68 634, pišite na info@vitago.si ali izpolnite spletno povpraševanje. Skupaj bomo pregledali obseg vašega poslovanja, vaše želje in potrebe, ter vam sestavili ponudbo za računovodske storitve po vaši meri. V nadaljevanju se bomo potrudili, da vam zagotovimo ažurne računovodske storitve in učinkovit računovodski servis.

Računovodstvo Vitago priporoča:

Racunovodja-Vitago
”Opravi vsa
računovodska
dela.”

Pokličite nas ali zahtevajte konkretno ponudbo

Telefon-Racunovodstvo-Vitago Zelim-ponudbo